હાઈકુ

image

(૧)
પડછાયાનું
વધઘટ કરતું,
કદ કેટલું?

(૨)
રોશન ચાંદ
ગયો પોઢી માનવી
સપનાં જાગ્યા.

(૩)
કાગળ મહીં
ઊપસ્યા છે, અક્ષર
મરોડદાર.

(૪)
ટીવી ની સામે
બેસી, જુએ છે યંત્ર
એકમેક ને

(૫)
ટીક્ ટીક્ એ
ઘડિયાળ નો સાદ
સમય ચાલ્યો…..

(૬)
આભ-ધરતી
થયું તેનું મિલન
બની ક્ષિતિજ.

(૭)
આંખ ઊંચીને
પગ ધરતી પર
એ જ માનવી

(૮)
કાજળ ઘસ્યું
સજ્યા નયન, પણ
અશ્વેત અશ્રુ.

(૯)
જોઈ જળમાં
આ શું? બોલતું હૈયું
ખુદથી છળ!

(૧૦)
ખરી કુંપળ
પીળા પાન સંગે, જો
ખંખેરી ડાળ

-અનુજ ‘અન્ય’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s