હાઈકુ

image

(૪૧)
શિક્ષણ કાજે 
આવે સૌ, પામે બસ
જણ અમુક

(૪૨)
બે પાંખોની છે
બસ સફર પંખી
મ્હાલ આભને  

(૪૩)
રિક્ષાના સ્ટેન્ડે
બેસીને રાહ જોતા
અમે બસની!!!

(૪૪)
નયન સજ્યા
સંગમથી, નજરો
ના સરવાળે

(૪૫)
કપાતાં વૃક્ષો
લાગે હથિયાર સા,
ધરા ઉપર

(૪૬)
ભગરી ભેંસ
જળ માહેં, જો જળ
કરે છે ગેલ

(૪૭)
વનના રૂપ
શહેરમા પ્રગટ્યા
પથ્થર વન

(૪૮)
વરસાદ તો
માપપટ્ટી, ગગન-
ધરાને માપે

(૪૯)
આભે મોકલ્યો
છે સંદેશ પૃથાને,
વરસાદ આ

(૫૦)
લીલા પર્ણથી
પીળા પર્ણ ની યાત્રા,
ખુદ જીંદગી

– અનુજ ‘અન્ય’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s