હાઈકુ

image

(૫૧)
ગોવાળ હાલ્યા
લઈ ગો-ધણ, સંગે
ધૂળનાં  રથ

(૫૨)
વ વધાવતી
સં સંગમ પળોનો
ત તહેવાર

(૫૩)
તડકે તપે
ટાલિયો, તાડ છાંયે
ફોડાવે શીશ

(૫૪)
ધરતી પર
ખેલ સૂરજ તણો
તડકો-છાંયો

(૫૫)
અતિ અદ્ભુત
આકાશ, વહાવતો
સાગર જળ

(૫૬)
હરી હરીતા
પાનખરે, કરવાં
નવસર્જન

(૫૭)
ગામની વાટે
વાટ જોતું પાદર
સ્વજન તણી

(૫૮)
ફરે ચક્કર
સમયનું, પડખું
બદલે ધરા

(૫૯)
મિત્રોની ટોળી
ને ચ્હાની પ્યાલી, એ તો
વાત નિરાળી

(૬૦)
મારગ મારો
મુઝથી શરૂ, પામે
મુઝથી અંત

-અનુજ ‘અન્ય’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s