હાઈકુ

(૨૧૧)

image

ઘેરાતી આંખ
મંહી ચડ્યું છે ઘેન
નીંદર તણું

((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))

(૨૧૨)

image

નીંદર મારી
લઈને તમે ચાલ્યાં
ક્યાં ઓ રે સખી

((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))

(૨૧૩)

image

છલકાવ છો
તમે મારી આંખોમાં
સખી વહેતા

((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))

(૨૧૪)

image

સાંજ રણકે
કલરવ ઝાંઝર
દિન ઢળતો

((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))

(૨૧૫)

image

બટકબોલી
કાબરડી કરતી
કલબલાટ

(((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))

(૨૧૬)

image

સૂરજમુખી
બેઠી કોસતી બેઠી
રે રે શર્વરી..!!

(((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))

(૨૧૭)

image

શ્યામલ રંગી
કૂંજે કૂંજ કરતી
કોયલ કાળી

(((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))

(૨૧૮)

image

પાંદડું ખર્યું
એને ચાહત હતી
પાનખરની

(((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))

(૨૧૯)

image

સોનેરી સાડી
સંધ્યા સ્વર્ણાભૂષીત
સૂર્ય સંગીની

((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))

(૨૨૦)

image

વાયરો આવ્યો
પુષ્પ મહેંક તણી
દેવા સોગાત

((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))

Visit my blog :
anujsolanki.wordpress.com

Gmail me :
anujsolanki1916@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s