હાઈકુ

(૨૨૧)

image

નવલિકા શું
જટિલ અટપટું
કથન છે સ્ત્રી

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

(૨૨૨)

image

વહેતું જળ
નિર્મળતા છલકે
ઝરણું જોને

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

(૨૨૩)

image

નાનું વહેતું
સંવેદના ઝરણું
એટલે નારી

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

(૨૨૪)

image

હાલરડું તો
છે અદલાબદલી
રુદન તણી

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

(૨૨૫)

image

તપ્ત રણમાં
ખીલતો મૃદુ તરુ
એટલે નારી

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

(૨૨૬)

image

દાણા વેરાણાં
આંગણે મચી પડ્યો
કલબલાટ

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

(૨૨૭)

image

નારી એટલે
પરિવાર નાવનું
સખ્ત હલેસુ

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

(૨૨૮)

image

કરી ગુંથણી
ઝાડવું રચે જાળી
ડાળખી તણી

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

(૨૨૯)

image

ઘેલી કરતી
સૂર ઝરતી વેણુ
કાન વગાડે

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

(૨૩૦)

image

કોમળ કાયા
લજામણી સહેજ
સહે ના સ્પર્શ

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Visit my blog :
anujsolanki.wordpress.com

Gmail me :
anujsolanki1916@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s