કે શમણું આવ્યું આવ્યું ને પીંખાયું….

image

કે શમણું આવ્યું આવ્યું ને પીંખાયું,
કે વચમાં ઘટ્યું શું કોને પરખાયું…

હર્ષોલ્લાસના ટકરાયાં વાદળાં
કે તેમાં આંસુનું ઝરણું વહાવ્યું,
ન ઊના હતાં કે ન હતાં એ શીતળ
કે એતો સુખદુ:ખનું શીદને પરખાયું.
કે શમણું આવ્યું આવ્યું ને પીંખાયું…..

કે મેંતો શમણાંને નવલખ હિરે મઢાવ્યું,
ને એને આસમાની આભલે જડાવ્યું,
પેલા વેળાના વાયરે ધૂળને ઢંઢોળી
તે શમણું મારું રંગે તે કાળા રંગાયું.
કે શમણું આવ્યું આવ્યું ને પીંખાયું…

મુને સમજાય ના એ ક્યાં જઈ સંતાયુ
કે શમણું મારું ગોતે ના ક્યાંયે ગોતાયું,
કે એતો હરણી શી ચાલે ભાગ્યું ભાગ્યું,
કે શમણું કોઈ પારધીના બાણે વિંધાયું,
કે શમણું આવ્યું આવ્યું ને પીંખાયું….

કે અંતે મેં તો દુ:ખનું બિછાનું બિછાવ્યું
ને એમાં સુખનું ઓઢણ લઈ ઝંપલાવ્યું,
કે ઊંડા અગોચર મારા મનના તે વનમાં
કે શમણું મારું મળવાને પાછું મુને આવ્યું.
કે શમણું આવ્યું આવ્યું ને પીંખાયું……

@@@@@@@@@@@@@@@@@

Visit my blog :
anujsolanki.wordpress.com

Gmail me :
Anujsolanki1916@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s