હાઈકુ

(૨૮૧)

image

ખીલે સુગંધી
ફૂલ મંહી સુંગધ
ભરતું કોણ?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(૨૮૨)

image

કિરણ બની
રવિદૂત ખબર
ધરાના લેતી

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(૨૮૩)

image

જો ફૂલ ક્યારી
સીંચે લાગતી ન્યારી
રે પ્યારી પ્યારી

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(૨૮૪)

image

અમાસી રાત
તારા નિરાંત બસ
તારાની રાત

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(૨૮૫)

image

કલમ માંહે
શ્યાહી કરતી યાત્રા
બનવા શબ્દ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(૨૮૬)

image

પહેરો પડ્યો
પુષ્પ પાંગર્યા મુખે
ઘુંઘટ તણો

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(૨૮૭)

image

ગીર ગૂંજતું
ડાલામથ્થા સાવજ
ને વલોણાએ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(૨૮૮)

image

ગૃહ આંગણે
તુલસી ક્યારો રોપ્યો
દીવો પ્રગટ્યો

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(૨૮૯)

image

ખેતર સેઢે
પગલાંની વાવણી
લણે પગથી
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(૨૯૦)

image

ચંચળ અતિ
મદમસ્ત બનીને
વાયરો વાતો

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Visit my blog :
anujsolanki.wordpress.com

Gmail me :
anujsolanki1916@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s