હાઈકુ

(૨૯૧)

image

રંગ જો કાળો
લાગ્યો શ્યામ વદન
બન્યો મોહક

“,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, ”

(૨૯૨)

image

વેઠી વાજિંત્ર
પ્રહાર દેહ પર
કરતાં સ્તુતિ

“,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, ”

(૨૯૩)

image

ઉછીનો રંગ
આભલે દીધો પાછો
રાતલડીને

“,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, ”

(૨૯૪)

image

ઝાલર વાગી
વળ્યા પંછી પરત
સાંજ રણકી

“,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, ”

(૨૯૫)

image

વૃંદ રચાવી
વૃંદાવનમાં રાસ
રચાવે કાન

“,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, ”

(૨૯૬)

image

છેલછબીલો
કાન છોગાળો ગાય
ચરાવા જાય

“,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, ”

(૨૯૭)

image

મદિરાલય
મધુ સિંચને ખીલે
સાકી જો પાય

“,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, ”

(૨૯૮)

image

તોરણ મધ્યે
જકડાયું રે પાન
તરફડતું

“,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, ”

(૨૯૯)

image

કેનવાસે જે
ઝીલ્યા પીંછી પ્રહાર
ચિત્ર વહેતું

“,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, ”

(૩૦૦)

image

કરતી છાયા
ચિત્રવિલોપન શી
રંગ બદલી

“,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, “,, ”

Visit my blog :
anujsolanki.wordpress.com

Gmail me :
anujsolanki1916@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s