અસ્ત

image

પશ્ચિમ  કાંઠે,   સ્વર્ણ  રંગમાં ,
સૂરજ  જાયે,  સાગર  જળમાં ,
ને  લોક  કહે,  ‘ અંધકાર…? ‘
સૂર્ય-અસ્ત….     સૂર્ય-અસ્ત….
સૂર્ય-અસ્ત….     સૂર્ય-અસ્ત….

એજ સૂરજ, ફરી એજ રંગમાં,
પૂરવ   તીરે ,   અરુણોદયમાં ,
ને  લોક  કહે ,  ‘અજવાશ…! ‘
      અંધકાર-અસ્ત…. અંધકાર-અસ્ત….
     અંધકાર-અસ્ત…. અંધકાર અસ્ત….

એજ સૂરજ છે,  એજ છે રંગ,
દિશા-દિશાનો આ બસ જંગ,
અહીં  ઉદય  બીજે છે અસ્ત,
ભિન્ન-ભિન્ન  નજરો  છે  બસ,

ને  આમ  જુઓ  તો  છે    સૂરજ  દિનની   દીવાદાંડી,
ને  રાતલડીના  તારલીયાઓએ  વાત છે કોઈ માંડી,
દિનમાં  સૂરજ, રાતે તારલાં, આભલું  હરપળ વ્યસ્ત,
અંધકાર અસ્ત…. સૂર્ય-અસ્ત….
અંધકાર અસ્ત…. સૂર્ય-અસ્ત….

– ‘અન્ય’ અનુજ સોલંકી

Blog ID : anujsolanki.wordpress.com
Gmail ID : anujsolanki1916@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s