હાઈકુ

image

(૩૧૧)
નાનેરી મ્હારી
કલમે ઢોળી શ્યાહી
કાગળ પર

(૩૧૨)
કણ બાજરો
કરી દીધો ધરાએ
મણ બાજરો

(૩૧૩)
ફરે આંગળી
ફેરવતી મણકા
ભક્તિ ગણિત

(૩૧૪)
બાળપણની
યાત્રા : રખડપટ્ટી
મિત્રો સંગેની

(૩૧૫)
આંખ ચોળતી
ઊભી સખી કરતી
રાતને યાદ

(૩૧૬)
સરવાળો છે
ચાર આંખડીઓનો
જવાબ શૂન્ય

(૩૧૭)
નિશ્ચિત નથી
વેળા મિલન તણી
થાય ગમે ત્યાં

(૩૧૮)
તમે તમારાં
અમે અમારા, બેઉ
ક્યાંક ખોવાણાં

(૩૧૯)
રહી અશબ્દ
કાંઈ કેટલાય છે
કર્યા સંવાદ

(૩૨૦)
ચાલ ડૂબીયે
નીલ આંખડી માંહે
એકમેકની

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s