હાઈકુ

image

(૩૨૧)
કંકણ બોલ્યું
કર જુલમી બાંધી
ખુદ બંધાયો..!

(૩૨૨)
હરખ  ઘણો
આયનો કરતો’તો
દૃશ્ય ઘેલછા

(૩૨૩)
તારું કાંઈ છે?
ખુદથી પુછાતો હું
પ્રત્યુત્તર શું?

(૩૨૪)
ટીંપાનો રવ
આભલેથી આવીયો
ભીંજવતો સૌ

(૩૨૫)
માટી મહેંકી
અત્તર આસમાની
કોણ છાંટતું?

(૩૨૬)
ભીનો શ્રાવણ
વરસ્યો સાવ કોરો
ને ભાદરવો?

(૩૨૭)
સ્મિત હવે તો
સખી આપના રવિ
પશ્ચિમ સમા

(૩૨૮)
સાવ બેરંગ
બારણું  રાહ જોતુ
શ્રી ૧| લેખની

(૩૨૯)
અણધારી એ
આવી વસી આભલે
કાળી અમાસ

(૩૩૦)
હેતે હેવાયા
ક્યાંક વસી ન જાઉં
તવ ઉરમાં

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s