હાઈકુ

image

(૩૪૧)
આંખો દેખાડે
મન પટ પર જે
વાત સંતાણી

(૩૪૨)
કહ્યા વિનાયે
કહ્યું ઘણુ, ભલે ના
તમે કહેતા

(૩૪૩)
એક ઝરુખે
તમે નિહાળો, અમે
બીજે ઝરુખે

(૩૪૪)
કોલાહલમાં
રહ્યો શોધતો એક
શૂન્ય અવાજ

(૩૪૫)
મળ્યાં હતાં જે
વાતવાતમાં, આંખ
હૈયુંને મન

(૩૪૬)
રુષ્ઠ નજર
ખબર શું કાજળ
શોભાવે આંખ

(૩૪૭)
તારી પાછળ
પરસાળ છે થાકી
મારા ચરણે

(૩૪૮)
નેણ નિચોવ્યા
તારા પથ પર મેં
રાહ સંગાથે

(૩૪૯)
બસ એ સ્મિત
આપ્યું જે અનાયાસે
સદાય મારું

(૩૫૦)
રૂપ વખાણું
કે રૂપ ઘડનાર
વખાણું કોને?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s