હાઈકુ

image

(૩૫૧)
જાય શર્વરી
આખીયે મારી જોને
તારા ગણતાં

(૩૫૨)
તારલા પણ
જાણી કરતાં મજા
મ્હારી વ્યથાને

(૩૫૩)
ખભે મુક્યો જો
હાથ, મળ્યો સહારો
જીવતરનો

(૩૫૪)
આભના તારા
કુદી પડ્યા ધરાએ
બની તમરાં

(૩૫૫)
ઝરણું કહે
હું દોડતું સદાય
મારી જ સંગે

(૩૫૬)
પરાગરજ
ભ્રમર પાદ ગ્રહી
પ્રિયને મળે

(૩૫૭)
ધ્વંસ સમસ્ત
અસ્તિત્વ કરે, ભાર
એક શબ્દનો

(૩૫૮)
રૂજાઈ ગયા
તનઘાવ, પરંતું
મનઘાવનું ?

(૩૫૯)
એકડે એક
ગણતાં સમાજનું
સાવ એકલા

(૩૬૦)
આજ ચડ્યો હું
વિચારે, ઉતર્યો છું
હાઈકુ મંહી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s