હાઈકુ

image

(૩૬૧)
‘હું’  તપાસતા
જડી ગયો માંહ્યલો
‘તું’ સંતાયેલ

(૩૬૨)
ફડક શાને
હ્રદય માંહે, હમણા
પિયુ આવશે

(૩૬૩)
એક ટેબલ
બે પાટલી, આજ તો
ચ્હાની ઉજાણી

(૩૬૪)
ટોળી તોફાની
અધુરી જાય રહી
સંગાથ વિના

(૩૬૫)
ઠંડા નેણલાં
બરફ પીગળ્યો ને
વહ્યા અશ્રુઓ

(૩૬૬)
‘તુ પણ યાર..!’
કાન અધીરા આજ
શબ્દ શ્રવણે

(૩૬૭)
વીંજાતી પાંખ
અધીર મિલનને
પ્રિયા સમીપ

(૩૬૮)
પશ્ચિમ કાંઠે
ઉદય થયો હવે
શર્વરી કાળી

(૩૬૯)
ગુંજન મીઠું
થયું ગુંજતું કર્ણે
તવાગમને

(૩૭૦)
શબ્દો ખોવાણાં
હાથને અટકાવી
હું વિચારતો

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s