હાઈકુ

image

(૩૭૧)
રિક્ત પંક્તિને
ભરવા બેઠો અને
કલ્પના મળી

(૩૭૨)
ન વરસાદ
ન ઝરમર તોય
ભીંજવે કોણ?

(૩૭૩)
એકદા ઘડી
માંગુ એવી રહે જે
સદાય સ્થિર

(૩૭૪)
સંદેહ એક
એમનો, અમે ક્યાંક
એમને ત્યજ્યાં?

(૩૭૫)
ઉઠ્યો જનાજો
ફૂલનો, ગુન્હો : ઈશ્ક
કંટક સંગ

(૩૭૬)
ખબર નથી
હ્રદયસ્થ છો કે લઈ
હ્રદય ગયાં

(૩૭૭)
આજ હ્રદય
ધબકારા વિસર્યુ
તને જોતાં જ

(૩૭૮)
બંધ બારણે
થાય છે ઘણી વાતો
ખુલ્લા મનથી

(૩૭૯)
મારી મદિરા,
સાકી મારી, પીઠામાં
ઘર મારું છે

(૩૮૦)
કમાડ કહે,
મુક્ત મળ્યા જે શ્વાસ
મુજ બંધને

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s