હાઈકુ

image

(૪૦૧)
આજનો ભીષ્મ
આમ આદમી રહે
મૌન સભામાં

(૪૦૨)
દરેક સ્ત્રીમાં
આજેય છે લાચાર
એક દ્રૌપદી

(૪૦૩)
જન્મોજન્મનું
ફરે ચક્ર સદાય,
કર્મ બંધન

(૪૦૪)
જ્યોત-વાટને
છે જલાવે, તમસ
આ ભુતાવળી

(૪૦૫)
ભૂમિ, ગગન,
વાયુ, વારિ, અગન
દેહ કારણ

(૪૦૬)
સલિલપાન
ગ્રીવા ગળાય શીતે
હ્રદય હાશ!

(૪૦૭)
ગોળ ફરતી
ચકરડી, સરજે
મટકું ગોળ

(૪૦૮)
હસ્ત સહસ્ત્ર
દશ મસ્તક, નવ
રક્ષાય અહં

(૪૦૯)
નેણ નિખારે
કાળું કજ્જલ, વેણ
નિખારે કોણ?

(૪૧૦)
સર્જન કોઈ
સર્જકનું, સર્જક
સર્જન કોનું?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s