હાઈકુ

image

(૪૨૧)
કાગળ પર
છાનીમાની ઉતરી
શબ્દ રમત

(૪૨૨)
મનવગડે
મહાલતા, દીઠું ત્યાં
શબ્દોદ્ભવન

(૪૨૩)
કોઈ પાંદડે
ઝાકળ બેઠી જુએ,
ઊગતો અર્ક

(૪૨૪)
હરણી કોઈ
કસ્તૂરી, આવી વસી
તારા નેણલે

(૪૨૫)
ભ્રમર ગુંજે
મધુ ગુંજન પુષ્પે
પ્રણયગાન

(૪૨૬)
ખીલી જ્યોત્સના
અજવાળી રાતમાં
ચંદ્ર ખીલતા

(૪૨૭)
નદીયું માંહે
સોનું તરતું, અસ્ત
થતા અર્કનું

(૪૨૮)
ઝાડી-ઝાંખરા
રેત ફાડી ઉગતા
મરુ-વસંત

(૪૨૯)
પાનખરીયો
વાયરો સૂકવાયો
વગડા વચ્ચે

(૪૩૦)
પેન ને પાટી
ઘૂંટવામાં ઘુંટાયું
ખુલ્લું મેદાન

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s