હાઈકુ

image

(૪૪૧)
ખરતા પાન
સમી છે હાલત આ
મારી ખરતી

(૪૪૨)
ન વળે વેણ
જે ત્યજે જીહ્વા તોય
શબ્દો તમારાં

(૪૪૩)
હા, વળુ હવે
મારી પણ આથમી
જીવનયાત્રા

(૪૪૪)
રોજ ઊગતો
ઉદય સૂરજનો
આથમવાને

(૪૪૫)
ફાગણ માસે
હોળી કરો જલતા
રીવાજો તણી

(૪૪૬)
ચાર દિશામાં
ચંદરવાને ખેંચી
આભલું ઢાંક્યું

(૪૪૭)
બસ ઊપડી
ચાર પૈડા પર છે
એક સવારી

(૪૪૮)
અમે આભારી
કહેવાતા ઈશ્વર
તમારાં છીયે

(૪૪૯)
કલમ શ્યાહી
સૂકાય કાગળમાં
ગઝલ બની

(૪૫૦)
હાથ ખંખેરી
સમય ગયો વહી
રમત રમી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s