હાઈકુ

image

(૪૬૧)
નજર જોતી
સામે કોરતી આંખે
ખુદની છબી

(૪૬૨)
આભ-સાગરે
ગોથા ખાતો ફરતો
મીન-પતંગ

(૪૬૩)
માઁજો કપાયો
પડયો ભટકી આભે
દીન પતંગ

(૪૬૪)
એકલો આભે
કાપવા અન્યને, તે
ઉડે પતંગ

(૪૬૫)
છે જગાવી મે
સુવડાવી રાતને
જાતને મ્હારી

(૪૬૬)
પાંખ પર ઘા
આભ હવે તો બસ
બન્યું આભાસ

(૪૬૭)
વાયરો પણ
અજીબ, ગમે તેને
વહાવી જાય

(૪૬૮)
તારી વાતમાં
મારી વાત છુપાયી
શોધી રહ્યો હું

(૪૬૯)
હાથમાંથી એ
છોડાવી હાથ જાય
મને શું થાય…?

(૪૭૦)
કોરો કાગળ
પણ વિચારે આજ
પત્ર કે રદ્દી..?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s