હાઈકુ

image

(૪૭૧)
સિવાય તારા
ચંદ્રમાનું છે કોણ..?
વિશાળ આભે

(૪૭૨)
ભવાઈ કરી
ભર બજારે, પછી..?
છે રિક્ત પાત્ર…!!!

(૪૭૩)
રસ્તાની માંગ
મુસાફર રોજના
એકલા ફાવે..??

(૪૭૪)
ખાવા બેસતા
ભૂખને પુછાયું કે,
કેમ રોજ તું..?

(૪૭૫)
નથી એકલો
અંધારે પણ સંગે
છે મારો અહમ્

(૪૭૬)
છબી બોલતી,
નિ:શબ્દ લાગે કેમ ?
કાચાવરણ

(૪૭૭)
ભડકી ઊઠયો
જોઈ છાયા, તડકો
જો ભાગે દૂર..!!!

(૪૭૮)
અનામી પણ
સદાય નામધારી
જન છે પોઢે

(૪૭૯)
ચાંદની રાત
સરોવર સંગાથ
પોયણું ખીલે

(૪૮૦)
આંખો ભરાયી
ઝાકળે, વિરહના
તાપે સુકાઈ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s