હાઈકુ

image

(૪૮૧)
હાથે કલમ
પકડી, શબ્દો માંહે
પકડાયો હું

(૪૮૨)
ઝટ ચાલ તું,
મારે હજી (છે) ચાલવું
જગ મ્હાલવું

(૪૮૩)
નદીનું વ્હેણ
ઝરણાને આભારી
સાગર થવા

(૪૮૪)
બેડું ભરતી
સરિતા, જઈ પાસ
સાગર તટ

(૪૮૫)
પથ્થર પણ
પિગળે, ઝરણા જો
વહે પર્વતે

(૪૮૬)
પ્હેરી મહોરાં
સાચા માણસ પ્હેરે
નકલી વેશ

(૪૮૭)
શ્યામલ તારી
વાંકી નેણલી, કોઈ
મૃગલી છોરી

(૪૮૮)
કદમ્બ ડાળી,
વાંસની બંસી, હોઠ
કાનના, સૂર..??

(૪૮૯)
ગીત, ગઝલ,
કાવ્ય, હઝલ,. અંતે
લખાયો શબ્દ

(૪૯૦)
હું વાલમીયો,
છે તું મારી વાલમા,
ભીંજ્યો વ્હાલમાં

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s