હાઈકુ

image

(૪૯૧)
કલમ, શ્યાહી,
કાગળનો સંગમ
હું લખાણ છું

(૪૯૨)
પિતૃ ગૃહને
છોડી જાયે તનુજા
શ્વસુર ગૃહે

(૪૯૩)
સર્જક વત્તા
કલ્પના બરાબર
થાય સર્જન

(૪૯૪)
બેસી ખાટલે
સ્ત્રી કોડભરી કોઈ
જુએ સપના

(૪૯૫)
ડાળ છોડતા
પંખી ટહુક્યું, એ શું ?
ચિત્કાર કે શું ?

(૪૯૬)
ન મીરાં હતી,
ન રાધા હતી, હતી
મ્હારી એ પ્રિયા

(૪૯૭)
ખટખટાવ્યા
દ્વાર પણ, ભીત્તર
જ તાળું હતું

(૪૯૮)
ખુબ લખવા
છું મથ્યો, પણ નવ
શુભ લખવા

(૪૯૯)
સ્વપ્નો વીસાર્યા
જાતના, જોવા હતા
સ્વપ્નો તુજના

(૫૦૦)
શબ્દો ઘૂંટ્યા છે
વચમાં જરા હુયે
ઘુંટાઈ ગયો

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s