હાઈકુ

image

(૫૦૧)
પગથિયાની
બેઠક બનાવીને
બેઠી ત્રિપુટી

(૫૦૨)
ભારતી ઊરે
જન મંગલગાન
યદા યદા હી

(૫૦૩)
ન ધરું આંખે
આંસું એકેય તારું
હું જ રડતો

(૫૦૪)
યાદોના પાન
ખરી રહયા, વીરહી
પાનખરમાં

(૫૦૫)
ચાલ છોડને
જૂની એ યાદો, નવી
યાદો બાંધીયે

(૫૦૬)
ચાંદ ચકોર
બિંબ પ્રતિબિંબ શાં
એકમેકના

(૫૦૭)
વર્ષા મહોરી
પોષે સાગરજળ
ઘેલા વાદળા

(૫૦૮)
નયન મન
તન તદ્ જીવન
મીલન ક્રમ

(૫૦૯)
પ્રેમ એટલે
શું કહેવાય ? મને
ખબર નથી

(૫૧૦)
છે નિરંતર
ભાગતો  વનચર
રેઢો વાયરો

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s