હાઈકુ

image

(૫૧૧)
છલકે બેડું
ચલતી પનીહારી
ભીંજાય તન

(૫૧૨)
નથી સ્મરણ
કોઈ વાતનું, બસ
એક તું યાદ

(૫૧૩)
ઘટ ભરાયો
છલકાતા જળમાં
છલકાઈને

(૫૧૪)
ચાંદની બેઠી
સર જળ ઉપર
ચંદ્ર વિયોગે

(૫૧૫)
હર પર્ણમાં
હરિહર વસતા
ફરફરતાં

(૫૧૬)
આંગણું બોલે
વેરાણા થોડાં દાણાં
તુલસી કોરે

(૫૧૭)
કમળ પુષ્પે
ભ્રમર ગુંજે. જળ
કરે કિલ્લોલ

(૫૧૮)
તડકો પડ્યો
વૃક્ષ ઉપર, ઓઢી
ચાદર લીલી

(૫૧૯)
ઘેરી ચાદર
ઓઢી, થરથરતું
ઊભું ઝાડવું

(૫૨૦)
હરિત મંચે
ખેલી રહ્યો રમત
ટાઢો તડકો

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s