તું મળી (અછાંદસ)

image

તું મળી,
મને તું મળી,
બહુ જ લાંબા સમય બાદ,
કહેવડાવી દે મારાથી કે,
પાનખરથી વસંત સુધીના લાંબા અંતરાલ બાદ
મને તું મળી,
ખુબ જોવડાવી રાહ,
મારી નજરોને કોઈ ચોક્કસ સ્થાને તું કરાવી દેતી સ્થિર,
કે જાણે હમણાં જ તું આવીને ત્યાં બેસીશ,
ને હું ઘેલો હાંફળો થઈ ત્યાં,
છુપાતી ને ચોરાતી નજરે,
ક્યારેક કોઈ ભેરુની આડાશે જોઈશ તને,
પણ છતાંય એ રિક્ત સ્થાન…..
ને આજ અચાનક આમ મળી જઈશ,
નહોતું હૃદયમાં કે નહોતું મારા એ ભાવ-વિશ્વમાં કે,
જ્યાં સદાય તારી
કોઈને કોઈ રમણા હું નિહાળી જ રહ્યો હોઉં,
કે જેમાં,
તારું કોઈવાર માત્રને માત્ર,
મારા માટે જ જોવાયેલી નજરોનું દૃશ્ય,
કે જેમાં તારા પલકારાની અસ્થિર ગતિ જોઈ,
મારાથી જે છળી પડાતું.,
તો કોઈવાર,
તારા હોઠે સ્પર્શાઈ મારા કાને આવેલા,
મારા નામરૂપી અવાજનો સ્પર્શ,
હું બસ યાદ કરીને સ્મરણો શણગારતો,
ને આજ તું આમ મળી,
હા, તું મળી,
બસ ‘તું’ જ મળી.
ને હું ઘેલો, સાવ ઘેલો,
બસ રાહ જોઈ રહ્યો હતો,
ક્યારે ‘આપણે’ મળીયે…
ખોવાઇ ગયો ‘હું’
ખોવાઇ ગયું ‘આપણે’
બસ માત્રને માત્ર મને ‘તું’ જ મળી…
‘તું’ મળી…
મને ‘તું’ મળી…

– ‘અન્ય’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s