એક હાઈકુ, હાઈકુના ભૂતપૂર્વ સ્વરૂપના બંધારણ મુજબ (5-7-5-7-7)

image

    એક સ્પર્શનો
અભાવ હતો બસ
     લજામણીને,
બાકી તો આવડે છે
  એનેય શરમાતાં.
                  – અન્ય

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s