થોર

image

સાવ કાંટા ભર્યો ન જુઓ મને,
ભીનો છું મહીંથી, સાવ કોરો નથી.
પહેલાથી જ હું ઉગ્યો થોર જેવો,
વાવણીમા મારી કોઈ વિધી નથી.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s