મરક મરક ને આંખે હરખ

મરક મરક ને આંખે હરખ,

ચહેરે જાણે ચાંદી વરખ,

સરક સરક જેની ન પરખ,

ગલુડીયું સમજે તું ઝરખ,

નરક નરક પાપીને ભરખ,

ને પુણ્યશાળીને પણ પરખ,

થરક થરક જડતા નવ રખ,

ઉત્તુંગ શિખરની આશ તું રખ;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s